Informacje o składkach

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”

 

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie składki członkowskiej

 

Zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia (określonymi w Rozdz. X, Art. 47) Zarząd Stowarzyszenia ustala wysokość składki członkowskiej oraz terminy jej wpłaty.
 

 1. Ustala się, że składka członkowska będzie składką roczną za dany rok kalendarzowy, niezależną od ilości miesięcy przynależności członka do stowarzyszenia.
   
 2. Ustala się kwotę składki rocznej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
   
 3. Składka za dany rok kalendarzowy ma być wpłacana przez członków zwyczajnych stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia.
   
 4. Osoby wstępujące do stowarzyszenia składkę za dany rok płacą w okresie czternastu dni od daty złożenia deklaracji przynależności do stowarzyszenia.
   
 5. Wpłata składki rocznej jest potwierdzeniem woli przynależności członka zwyczajnego do Stowarzyszenia i korzystania z praw należnych członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia.

   

 6. Brak opłacenia składki członkowskiej przez członka zwyczajnego stowarzyszenia na dany rok kalendarzowy może być jednym z powodów do podjęcia decyzji przez Zarząd o skreśleniu członka zwyczajnego stowarzyszenia z listy członków stowarzyszenia. O skreśleniu członka Zarząd powiadamia go pisemnie.

   

 7. Skreślonemu w tym trybie członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu (zgodnie postanowieniami Rozdz. III, Art. 15, ust. 3 statutu stowarzyszenia).

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.

 

Dane do przelewu:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ "PRZEKREŚLONY KŁOS"

85-200 Bydgoszcz, ul. Łokietka 6

nr konta:   94 1020 1462 0000 7302 0205 1225

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. 1 w Bydgoszczy

W tytule przelewu proszę wpisać (wpisujemy rok bieżący):

"opłata składki członkowskiej za rok ......  imię i nazwisko członka Stowarzyszenia"

projekt i realizacja: MPMedia